a

Regler, bestemmelser og rutiner

Bakketun Folkehøgskole, 29.01.24

Hovedregler

Bakketun folkehøgskole ønsker deg velkommen til et engasjerende og spennende år! Vi ønsker å bygge skole-miljøet vårt på skolens tre grunnverdier:
Trygghet, raushet og livsglede.

 • Folkehøgskolen rommer læring i vid forstand – både faglig, sosialt og personlig. Elevene må delta i alt av undervisning og obligatoriske opplegg. Skolen har eget fraværsreglement.
 • For at alle skal oppleve gode dager her og få maksimalt ut av både undervisning og fritid, er det en forutsetning at alle viser hensyn overfor de andre og respekterer deres krav på arbeidsro, hvile og trygghet. Skolen har egne rutiner for samtykke ifm. sosiale medier og ivaretakelse av personvern.
 • I tidsrommet mellom klokken 23.00 og 07.00 skal det være ro slik at de som vil sove har anledning til det. De som ønsker å være oppe kan bruke fellesrommene. Elever har ikke anledning til å overnatte på hverandres rom. Alle elevene har ansvar for å holde internatet og rommene sine i orden. Hele skoleområdet er røykfri sone bortsett fra anvist sted utendørs.
 • Vi ønsker at Bakketun skal være en rusfri skole. Derfor er det forbud mot å oppbevare, videreformidle, bruke eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler på skolen eller i kommunen. Forbudet gjelder også på studieturer og ved arrangementer i skolens regi.
 • Vi forventer at alle steller pent med det som tilhører skolen og medelever, ute og inne. Skjer det uhell eller skade må man være forberedt på å betale kostnaden det vil medføre å reparere eller skaffe nytt.
 • Brudd på skolens hovedregler vil medføre reaksjoner. Dette kan være advarsler, bortvisning fra skolen for en periode eller tap av skoleplass.

Vi vil at både elever og ansatte skal trives, ta hensyn til hverandre og la seg engasjere. Vi håper alle er med på å bidra til at vi får et flott folkehøgskoleår!

Fraværsregler

Godkjent skoleår

Et fullt folkehøgskoleår er på minimum 190 dager fordelt over 33 uker. For å få godkjent skoleåret og to konkurransepoeng for opptak til høyere utdanning er det en forutsetning med 90 % registrert elevframmøte. Med elevframmøte menes deltakelse i obligatorisk undervisning og aktiviteter i skolens regi.

Fravær

Skolen fører fravær. Spørsmål om elevens fraværsoversikt skal rettes til skolens administrasjon. Eleven vil bli varslet i god tid når eleven står i fare for å ikke oppnå 90 % tilstedeværelse. Fravær føres i dager og enkelttimer. Bortvisning telles med i beregningen av fraværsprosenten.

a) Dokumentert fravær

Eleven kan ha inntil 15 dager dokumentert fravær. Dokumentert gyldig fravær som er godkjent i tråd med fraværsgrunnene som er listet opp i kulepunktene under, bør søkes kompensert ved elevens egeninnsats tilrettelagt av skolen. For inntil 15 dager føres ikke slikt fravær på vitnemålet.

Følgende fravær kan innvilges som dokumentert fravær:

 • Politisk arbeid på regionalt plan eller nasjonalt plan som tillitsvalgt i landsdekkende organisasjoner
  Dokumenterte lovpålagte oppmøter, f.eks. som folkevalgt eller i domstol
 • Helse- og velferdsgrunner
 • Organisert hjelpearbeid i krisesituasjoner
 • Inntil to dager ved religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre religiøse trossamfunn enn Den norske kirke
 • Annet spesielt fravær godkjent av rektor

Selvstendig studiearbeid som er avtalt med skolen regnes ikke som fravær. For elever som deltar i f.eks. idrettsarrangement på landsplan, kan skolen utarbeide egne retningslinjer.

b) Udokumentert fravær

Eleven kan ha inntil 19 dager (10 %) udokumentert fravær og få godkjent skoleåret. Udokumentert fravær skal føres på vitnemålet, men eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført opp. Eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken og be om at dette føres opp.

Eleven kan, i særlige tilfeller, få godkjent inntil 9,5 dager (5 %) udokumentert fravær av rektor, og få godkjent skoleåret, ref. FHSR-rundskriv 10/17:

Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken eller elevens utvikling gjennom skoleåret gjør det klart urimelig at eleven ikke skal regnes for å ha fullført skoleåret, kan rektor bestemme at han eller hun likevel skal regnes for å ha fullført folkehøgskoleåret i utdanningsstøtteregelverkets forstand.

Fravær og konsekvensene av et fravær ut over 10 prosent gjøres kjent for elevene. 90 prosent registrert elevframmøte er en forutsetning for å få 2 tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning og konverteringsstipend. Folkehøgskolene følger de til enhver tid gjeldende regler som Statens Lånekasse har for rapportering.

Utfyllende bestemmelser fravær

 • Eleven har selv ansvar for å holde rede på sitt eget fravær.
 • Ubegrunnet fravær fra undervisning og opplegg utgjør en stor belastning for fellesskapet vårt.
 • Melding gis skriftlig til eleven/foresatte når eleven står i fare for å få mer enn 10% fravær totalt på hele året.
 • Bortvisning teller med i det totale fravær.

Skolens rutiner for oppfølging av fravær

Skolen søker å arbeide sammen med eleven ifm. fraværsutfordringer. I dette arbeidet har kontaktlærer et
særlig ansvar. Følgende rutiner gjelder:
• Samtale 3 %
Samtale med kontaktlærer ved 3 % fravær (sett i forhold til timetall for totalt skoleår).
Kontakt med foreldre/foresatte dersom eleven er under 18 år.
• Samtale 6 %
Samtale med undervisningsinspektør ved 6 % fravær (sett i forhold til timetall for totalt skoleår).
Kontakt med foreldre/foresatte dersom eleven er under 18 år.
• Samtale 9 %
Samtale med rektor ved 9 % fravær (sett i forhold til timetall for totalt skoleår). Kontakt med
foreldre/foresatte dersom eleven er under 18 år. Vurderer evt. sak i skolens disiplinærutvalg

Hensikten er å se hvordan en best mulig kan arbeide for å øke tilstedeværelse, samt å tydeliggjøre evt.
konsekvenser. Ved stort «problematisk» fravær vil det være aktuelt å vurdere sak inn mot skolens
disiplinærutvalg ved passering av 10 % fravær.

Ved beregning av fravær gjelder følgende

• Frokost og fellessamling teller 0,5 time hver
• Obligatoriske elevkvelder/lørdagsarrangement gjelder som 1 time
• Mer enn 10 min. For sent oppmøte til en time medfører 1 times fravær
• En hel dags fravær omregnes til den aktuelle dagens timeantall

Planlagt fravær

Planlagt fravær fra undervisning må varsles til kontaktlærer/faglærer på forhånd.

Permisjoner

Søknad om permisjon skal leveres senest tre dager før ønsket permisjonsdato.
Følgende fravær som følge av permisjoner vil telle med i det totale fraværet, men vil ikke defineres som «problematisk» fravær:

 • Anbefalte permisjoner av skolen
 • Innvilgede permisjoner med bakgrunn i:
 • alvorlig sykdom i nærmeste familie
 • Spesialisttime
 • Større familiebegivenhet

Vitnemål

Elever som får godkjent sitt skoleår får vitnemål. Vitnemålet skal inneholde dokumentasjon over
elevens læringsprogram og deltakelse. Fravær føres på vitnemålet i dager og enkelttimer. Eleven
kan kreve å få påført årsaken til fraværet på vitnemålet.

Internett og sosiale medier

Generell bruk:

Elevene får tilgang til skolens trådløse internett, under forutsetning av at det brukes i tråd med skolens rutiner for data- og informasjonssikkerhet. Bruk i strid med rutinene kan føre til at eleven mister tilgangen.

 

Samtykke til å publisere bilder og film

Bilder og filmer som skolens ansatte tar av elevene og/eller deres arbeider i forbindelse med undervisning, studieturer og lignende, samt elevarbeid, kan bli brukt til å markedsføre skolen i brosjyrer/kataloger, på skolens nettsider og i sosiale medier (f.eks. skolens Facebook, Instagram, Snapchat og TikTok-konto).

Publisering av bilder og filmer av elever forutsetter elevenes samtykke, og i starten av skoleåret vil det bli delt ut et samtykkeskjema til alle elever. Samtykkeskjemaet må underskrives dersom skolen skal kunne bruke blidene/filmene.

 

Regler for samtykke fra andre personer

Det er forbudt å dele/publisere bilder og filmer av andre elever eller ansatte ved skolen uten deres samtykke. Krav til samtykke gjelder ikke for deling/publisering av situasjonsbilder, men det oppfordres til dette da det kan være vanskelig å avgjøre hva som er et portrettbilde eller situasjonsbilde.

 

Studieturer:

Skolereglement gjelder også på studieturer. Skolen har i tillegg egne presiseringer for reiser. Brudd på reisereglementet blir tatt opp på stedet av reiseleder. Alvorlige og/eller gjentatte brudd på reglementet vil kunne føre til disiplinærreaksjoner.

Skoleplass og oppholdspenger

Bekreftet Skoleplass:

Skoleplassen er bekreftet når eleven har akseptert tilbudet og betalt innmeldingspenger. Aksepten
er bindende fra det tidspunktet ankefristen går ut, som er 14 dager etter at skoleplassen er
bekreftet. Dersom eleven ønsker å si fra seg skoleplassen etter angrefristens utløp, vil
innmeldingspengene ikke bli refundert.

Oppholdspenger

Oppholdspenger har forfall iht. betalingsplan som sendes ut i løpet av juni med. Betalingsplanen
følger stort sett utbetaling fra Statens Lånekasse for utdanning, med noe forskyvning. Siste
innbetaling er normalt 15. april. Dersom det skulle oppstå problemer med å følge betalingsplanen,
må eleven informere skolen så snart som mulig slik at det kan avtales en egen ordning for
innbetaling. Uten en innbetalingsavtale med skolen blir manglende betaling sendt til inkasso og det vil vil kunne påløpe purregebyr. Manglende betaling av oppholdspenger kan medføre tap av
skoleplass og deltakelse på skolens studieturer/utflukter.

Elever som slutter i løpet av skoleåret, uansett årsak, må betale oppholdspenger for de påfølgende 6 ukene, samt at det gjøres en avregning for innbetalinger og påløpte kostnader. Planlagt studieturer/utflukter som ikke kan avbestilles må betales i sin helhet. Det samme gjelder andre utgifter som skolen har pådratt seg som kan knyttes direkte til eleven.

Linjebytte

Linjebytte reguleres av den enkelte skole. Dersom eleven ønsker å bytte linje må eleven ta opp
dette med kontaktlærer. Skolens ledelse blir så informert, og kontaktlærer på den linjen eleven
ønsker å bytte til blir involvert. Det er ingen garanti for at det er ledig plass og mulighet til å bytte til andre linjer.

Planlagte studieturer på linjen det ønskes å bytte fra som ikke kan avbestilles, må betales i sin
helhet. Eleven er ansvarlig for evt. økte utgifter på ny linje.

Læringsmiljø

I henhold til §5a i Folkehøyskoleloven har alle elever rett til et trygt og forsvarlig læringsmiljø (fysisk og psykisk) som ivaretar hensynet til elevenes helse, sikkerhet og velferd.

Internett og sosiale medier

Generell bruk:

Elevene får tilgang til skolens trådløse internett, under forutsetning av at det brukes i tråd med skolens rutiner for data- og informasjonssikkerhet. Bruk i strid med rutinene kan føre til at eleven mister tilgangen.

 

Samtykke til å publisere bilder og film

Bilder og filmer som skolens ansatte tar av elevene og/eller deres arbeider i forbindelse med undervisning, studieturer og lignende, samt elevarbeid, kan bli brukt til å markedsføre skolen i brosjyrer/kataloger, på skolens nettsider og i sosiale medier (f.eks. skolens Facebook, Instagram, Snapchat og TikTok-konto).

Publisering av bilder og filmer av elever forutsetter elevenes samtykke, og i starten av skoleåret vil det bli delt ut et samtykkeskjema til alle elever. Samtykkeskjemaet må underskrives dersom skolen skal kunne bruke blidene/filmene.

 

Regler for samtykke fra andre personer

Det er forbudt å dele/publisere bilder og filmer av andre elever eller ansatte ved skolen uten deres samtykke. Krav til samtykke gjelder ikke for deling/publisering av situasjonsbilder, men det oppfordres til dette da det kan være vanskelig å avgjøre hva som er et portrettbilde eller situasjonsbilde.

 

Studieturer:

Skolereglement gjelder også på studieturer. Skolen har i tillegg egne presiseringer for reiser. Brudd på reisereglementet blir tatt opp på stedet av reiseleder. Alvorlige og/eller gjentatte brudd på reglementet vil kunne føre til disiplinærreaksjoner.

Disiplinærreaksjoner

 1. Disiplinærrådet

Folkehøyskoleloven § 5 regulerer behandlingen av disiplinærsaker. Med disiplinærsaker menes saker der det er brudd på skolereglementet.

 

Skolens styre har vedtatt at disiplinærrådet skal bestå av [kontaktlærer for vedkommende elev, valgt repr. Fra pedagogisk personale, valgt repr. fra IKV-personale (internat/kjøkken/vaktmester), sosiallærer og rektor.  Saksbehandlingen i disiplinærrådet er underlagt reglene i forvaltningslovens kapittel IV, V og VI.6 Eleven kan klage på vedtak fra disiplinærrådet til skolens styre, se punkt 8.4.

6 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

 

 1. Reaksjoner/konsekvenser ved brudd på skolereglementet

Ved brudd på skolereglementet kan skolen iverksette ulike reaksjoner overfor eleven. Reaksjonen må være hjemlet i reglementet og skal stå i rimelig forhold til regelbruddet, og skal komme så nær regelbruddet i tid som mulig. Gjentatte brudd på skolereglementet vil kunne vurderes som skjerpende.

 

Brudd på skolens reglement kan medføre følgende reaksjoner (som kan kombineres):

 

 • Muntlig advarsel ved mindre regelbrudd
 • Skriftlig advarsel
 • Beslag av gjenstand
 • Utbedring av skade
 • Erstatning
 • Bortvisning fra undervisning for en bestemt periode
 • Bortvisning fra internat for en bestemt periode
 • Utvisning og tap av skoleplass
 • Politianmeldelse ved straffbare forhold

 

Følgende brudd på skolens reglement regnes som alvorlige og vil føre til disiplinærsak:

 

 • Manglende betaling av skolepenger
 • Omfattende udokumentert fravær
 • Vold og trusler
 • Rasisme, mobbing og trakassering
 • Seksuelle overgrep
 • Tyveri
 • Hærverk
 • Bruk av våpen eller andre farlige gjenstander i strid med instruks
 • Bruk eller oppbevaring av alkohol eller ulovlige rusmidler

 

Listen er ikke uttømmende, og disiplinærsak kan opprettes også ved andre typer brudd.

Utvisning forutsetter kvalifiserte eller gjentatte brudd på skolereglementet. Bruk eller oppbevaring av ulovlige rusmidler, vold og seksuelle overgrep vil normalt føre til utvisning. Alvorlige tilfeller av rasisme, mobbing og trakassering (herunder seksuell trakassering) vil også normalt medføre utvisning.

Vedtak om bortvisning og utvisning av elever er å anse som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og krever 2/3 flertall i disiplinærrådet. Eleven skal gis anledning til å forklare seg muntlig for disiplinærrådet før eventuelt vedtak blir fattet. Retten til å forklare seg muntlig gjelder ved alle typer reaksjoner. side 7

 

Ved bortvisning må eleven forlate undervisningen/og eller skolens område i hele bortvisningsperioden.

Ved utvisning mister eleven skoleplassen og muligheten til å oppholde seg på skolens område resten av skoleåret. Eleven vil også miste retten til vitnemål.

 

 1. Saksbehandlingsregler i disiplinærsaker

Saksbehandlingen i disiplinærrådet er underlagt reglene i forvaltningslovens kapittel IV, V og VI.7

Et forslag til beskrivelse kan være:

 • AU disiplinærutvalg /kontaktlærer og rektor) innhenter nødvendige opplysninger i saken, bl.a. forberedende samtale med vedkommende elev. AU vurderer videre oppfølging. Dersom AU vurderer å gjennomføre sak i utvalget med mulighet for et enkeltvedtak skal eleven få et forhå I forhåndsvarselet skal saken grunngis, og eleven opplyses om sin rett til å uttale seg for disiplinærrådet, retten til å la seg bistå, og retten til innsyn i sakens dokumenter.
 • Disiplinærrådet fatter evt et enkelt vedtak

 

Alle vedtak i disiplinærrådet skal være skriftlige og skal grunngis. Vedtaket skal inneholde opplysninger om elevens adgang til å klage på vedtaket, se punkt 8.4. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt kunnskap om vedtaket er kommet frem til eleven. (Ref. Forvaltningsloven Kap IV, V og VI)

 

 1. Klageadgang i disiplinærsaker

Eleven har adgang til å klage på vedtak i disiplinærrådet. Klagen skal være skriftlig, angi hvilket vedtak som det klages over, og inneholde en beskrivelse av hva det klages over og hva det bes om. Klagen skal være undertegnet av eleven og/eller dennes foreldre/verge dersom eleven ikke er myndig og sendes til disiplinærrådet.

Disiplinærrådet skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Det kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal disiplinærrådet avvise klagen. Dersom vilkårene foreligger og disiplinærrådet opprettholder sitt vedtak, går saken videre til skolens styre.

Skolens styre er skolens øverste myndighet, jf. folkehøyskoleloven § 2. Ved klage på et vedtak fra disiplinærrådet, er styret klageinstans. Ved behandling av klagen skal styret vurdere de synspunkter som eleven kommer med, og foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Dersom styret finner klagen begrunnet skal vedtaket oppheves eller endres.

Folkehøgskoler regnes etter forvaltningsloven som forvaltningsorgan i saker hvor skolen utøver offentlig myndighet og treffer enkeltvedtak. Forvaltningslovens regler i kapittel IV, V og VI gjelder ved styrets klagebehandling.

Internett og sosiale medier

Elevene får tilgang til skolens trådløse internett, under forutsetning av at det brukes i tråd med
skolens rutiner for data- og informasjonssikkerhet. Bruk i strid med rutinene kan føre til at eleven mister tilgangen.

Samtykke til å publisere bilder og film

Bilder og filmer som skolens ansatte tar av elevene og/eller deres arbeider i forbindelse med
undervisning, studieturer og lignende, samt elevarbeid, kan bli brukt til å markedsføre skolen i
brosjyrer/kataloger, på skolens nettsider og i sosiale medier (f.eks. skolens Facebook, Instagram, Snapchat og TikTok-konto).

Publisering av bilder og filmer av elever forutsetter elevenes samtykke, og i starten av skoleåret vil det bli delt ut et samtykkeskjema til alle elever. Samtykkeskjemaet må underskrives dersom skolen skal kunne bruke blidene/filmene.

Regler for samtykke fra andre personer

Det er forbudt å dele/publisere bilder og filmer av andre elever eller ansatte ved skolen uten deres
samtykke. Krav til samtykke gjelder ikke for deling/publisering av situasjonsbilder, men det
oppfordres til dette da det kan være vanskelig å avgjøre hva som er et portrettbilde eller
situasjonsbilde.

Studieturer:
Skolereglement gjelder også på studieturer. Skolen har i tillegg egne presiseringer for reiser. Brudd
på reisereglementet blir tatt opp på stedet av reiseleder. Alvorlige og/eller gjentatte brudd på
reglementet vil kunne føre til disiplinærreaksjoner.

Disiplinærreaksjoner

Disiplinærrådet

Folkehøyskoleloven § 5 regulerer behandlingen av disiplinærsaker. Med disiplinærsaker menes saker der det er brudd på skolereglementet.
Skolens styre har vedtatt at disiplinærrådet skal bestå av [kontaktlærer for vedkommende elev, valgt repr. Fra pedagogisk personale, valgt repr. fra IKV-personale (internat/kjøkken/vaktmester), sosiallærer og rektor. Saksbehandlingen i disiplinærrådet er underlagt reglene i forvaltningslovens kapittel IV, V og VI.6
Eleven kan klage på vedtak fra disiplinærrådet til skolens styre, se punkt 8.4.6:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

Reaksjoner/konsekvenser ved brudd på skolereglementet

Ved brudd på skolereglementet kan skolen iverksette ulike reaksjoner overfor eleven. Reaksjonen må være hjemlet i reglementet og skal stå i rimelig forhold til regelbruddet, og skal komme så nær regelbruddet i tid som mulig. Gjentatte brudd på skolereglementet vil kunne vurderes som skjerpende.
Brudd på skolens reglement kan medføre følgende reaksjoner (som kan kombineres):
• Muntlig advarsel ved mindre regelbrudd
• Skriftlig advarsel
• Beslag av gjenstand
• Utbedring av skade
• Erstatning
• Bortvisning fra undervisning for en bestemt periode
• Bortvisning fra internat for en bestemt periode
• Utvisning og tap av skoleplass
• Politianmeldelse ved straffbare forhold

Følgende brudd på skolens reglement regnes som alvorlige og vil føre til disiplinærsak:

• Manglende betaling av skolepenger
• Omfattende udokumentert fravær
• Vold og trusler
• Rasisme, mobbing og trakassering
• Seksuelle overgrep
• Tyveri
• Hærverk
• Bruk av våpen eller andre farlige gjenstander i strid med instruks
• Bruk eller oppbevaring av alkohol eller ulovlige rusmidler

Listen er ikke uttømmende, og disiplinærsak kan opprettes også ved andre typer brudd.

Utvisning forutsetter kvalifiserte eller gjentatte brudd på skolereglementet. Bruk eller oppbevaring av ulovlige rusmidler, vold og seksuelle overgrep vil normalt føre til utvisning. Alvorlige tilfeller av rasisme, mobbing og trakassering (herunder seksuell trakassering) vil også normalt medføre utvisning. Vedtak om bortvisning og utvisning av elever er å anse som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og krever 2/3 flertall i disiplinærrådet. Eleven skal gis anledning til å forklare seg muntlig for disiplinærrådet før eventuelt vedtak blir fattet. Retten til å forklare seg muntlig gjelder ved alle typer reaksjoner. side 7 Ved bortvisning må eleven forlate undervisningen/og eller skolens område i hele bortvisningsperioden

Ved utvisning mister eleven skoleplassen og muligheten til å oppholde seg på skolens område resten av skoleåret. Eleven vil også miste retten til vitnemål.

Saksbehandlingsregler i disiplinærsaker

Saksbehandlingen i disiplinærrådet er underlagt reglene i forvaltningslovens kapittel IV, V og VI.7
Et forslag til beskrivelse kan være:

• AU disiplinærutvalg /kontaktlærer og rektor) innhenter nødvendige opplysninger i saken, bl.a.
forberedende samtale med vedkommende elev. AU vurderer videre oppfølging. Dersom AU vurderer å gjennomføre sak i utvalget med mulighet for et enkeltvedtak skal eleven få et forhåndsvarsel. I forhåndsvarselet skal saken grunngis, og eleven opplyses om sin rett til å uttale seg for disiplinærrådet, retten til å la seg bistå, og retten til innsyn i sakens dokumenter.

• Disiplinærrådet fatter evt et enkelt vedtak
Alle vedtak i disiplinærrådet skal være skriftlige og skal grunngis. Vedtaket skal inneholde opplysninger om elevens adgang til å klage på vedtaket, se punkt 8.4. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt kunnskap om vedtaket er kommet frem til eleven. (Ref. Forvaltningsloven Kap IV, V og VI)

Klageadgang i disiplinærsaker

Eleven har adgang til å klage på vedtak i disiplinærrådet. Klagen skal være skriftlig, angi hvilket vedtak som det klages over, og inneholde en beskrivelse av hva det klages over og hva det bes om. Klagen skal være undertegnet av eleven og/eller dennes foreldre/verge dersom eleven ikke er myndig og sendes til disiplinærrådet.

Disiplinærrådet skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Det kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal disiplinærrådet avvise klagen. Dersom vilkårene foreligger og disiplinærrådet opprettholder sitt vedtak, går saken videre til skolens styre.

Skolens styre er skolens øverste myndighet, jf. folkehøyskoleloven § 2. Ved klage på et vedtak fra
disiplinærrådet, er styret klageinstans. Ved behandling av klagen skal styret vurdere de synspunkter som eleven kommer med, og foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Dersom styret finner klagen begrunnet skal vedtaket oppheves eller endres.

Folkehøgskoler regnes etter forvaltningsloven som forvaltningsorgan i saker hvor skolen utøver offentlig myndighet og treffer enkeltvedtak. Forvaltningslovens regler i kapittel IV, V og VI gjelder ved styrets klagebehandling.

Søk i dag!

Vi gleder oss til å bli kjent med deg!